Statut SAUP

Statut Stowarzyszenia
Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zwane w dalszej treści statutu „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz cudzoziemcy.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 2
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
§ 3
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o brzmieniu „Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” i może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących przepisów.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji.
§ 5
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 6
Celami Stowarzyszenia są:
a) zachowanie łączności pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym i absolwentami,
b) utrzymywanie więzi koleżeńskich pomiędzy absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego ze wszystkich okresów jej istnienia,
c) zapewnienie absolwentom doradczego współuczestnictwa w procesie programowania dydaktyki w Uniwersytecie Przyrodniczym,
d) coroczne promowanie najlepszych absolwentów poszczególnych Wydziałów,
e) opieka nad absolwentami wchodzącymi w życie zawodowe,
f) reprezentacja i promocja interesów członków Stowarzyszenia w środowisku zawodowym i społecznym oraz w kontaktach z władzami, instytucjami i organizacjami,
g) wspieranie działań w zakresie pomocy naukowej i edukacyjnej dla członków, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych i uzyskiwania stopni naukowych,
h) organizacja pomocy członkom Stowarzyszenia i absolwentom Uniwersytetu Przyrodniczego lub ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
i) ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki nadających się do zastosowania w praktyce,
j) inspirowanie i rozwijanie twórczych inicjatyw zmierzających do przyspieszenia przemian w środowiskach wiejskich,
k) pozyskiwanie sponsorów dla Uniwersytetu Przyrodniczego.
§ 7
Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a) utrzymywanie wielostronnych kontaktów z absolwentami Uczelni,
b) organizowanie konferencji, kursów, odczytów, pogadanek, zebrań towarzyskich, wycieczek naukowych,
c) organizowanie zjazdów koleżeńskich, naukowych oraz publikowanie referatów wygłaszanych na tych zjazdach i innych materiałów,
d) wspieranie działalności naukowej swoich członków i studentów Uniwersytetu poprzez przyznawanie stypendiów i nagród, organizowanie konkursów,
e) przygotowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, dokumentacyjnych, szkoleniowych i innych dla potrzeb działalności członków Stowarzyszenia,
f) współpracę ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w szczególności podczas odbywania praktyk oraz z absolwentami w czasie stażu pracy,
g) współdziałanie z ośrodkami doradztwa rolniczego, szkołami rolniczymi, organami władzy i administracji państwowej oraz samorządami,
h) integrowanie różnych środowisk społecznych wokół zagadnień rolnictwa, gospodarki żywnościowej obszarów wiejskich i ochrony środowiska,
i) promocję działalności Stowarzyszenia w środkach przekazu oraz wobec podmiotów życia publicznego.
Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki
§ 8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być: absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego ze wszystkich okresów jej istnienia, aktywni zawodowo i emerytowani nauczyciele akademiccy, osoby fizyczne i prawne którym bliskie są cele Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a) członków założycieli,
b) członków zwyczajnych,
c) członków wspierających,
d) członków honorowych.
§ 9
Członkami założycielami są osoby, które doprowadziły do zarejestrowania stowarzyszenia i przyjęły niniejszy statut.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być:
a) każdy, kto uzyskał lub nostryfikował dyplom w Uniwersytecie Przyrodniczym we wszystkich okresach jej istnienia,
b) każdy aktywny zawodowo i emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje –w drodze uchwały, zwykłą większością głosów – Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
§ 11
Każdy członek – założyciel i zwyczajny ma prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego przy wyborach do statutowych organów Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach organów Stowarzyszenia,
c) zgłaszanie postulatów i wniosków wobec organów Stowarzyszenia,
d) korzystanie z porad i pomocy w zagadnieniach objętych działalnością statutową.
§ 12
Do obowiązków każdego członka – założyciela i zwyczajnego należy:
a) propagowanie celów i programów działania Stowarzyszenia,
b) uczęszczanie na zebrania zwoływane przez władze Stowarzyszenia,
c) płacenie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
d) przestrzeganie solidarności koleżeńskiej, postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia oraz wypełnianie powierzonych i przyjętych na siebie obowiązków.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna udzielająca poparcia finansowego Stowarzyszeniu, wpisana do rejestru uchwałą Zarządu.
2. Członkowie wspierający działają osobiście lub przez pełnomocników.
3. Członkowie wspierający – osoby prawne – korzystają z uprawnień o których mowa w § 11 lit. c, d.
4. Status członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji, a także w przypadku odstąpienia od płacenia składki członkowskiej.
§ 14
1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia przyznawane jest – przez Walne Zebranie Członków – osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia i realizowanych przez niego celów oraz dla Uniwersytetu Przyrodniczego. Uchwałę w tej sprawie Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie honorowi korzystają z uprawnień o których mowa w § 11 lit. c, d.
3. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.
§ 15
1. Członkostwo ustaje na skutek:
a) śmierci,
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
c) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego wyroku sądu skazującego na utratę praw publicznych oraz za działalność na szkodę Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu z listy członków, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
Organy Stowarzyszenia
§ 16
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa pięć lat.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest organem uchwałodawczym.
2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą:
a) członkowie założyciele,
b) członkowie zwyczajni,
c) członkowie honorowi z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie Członków może być: zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 18
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co pięć lat w trybie zwyczajnym przez Zarząd.
2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków – najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem obrad – listownie lub w inny skuteczny sposób, a w szczególności drogą internetową lub przez ogłoszenie prasowe.
§ 19
1. Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na podstawie:
a) uchwały Zarządu,
b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemne żądanie co najmniej 50 członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zarząd Stowarzyszenia żądania na piśmie, o którym mowa w ust. 1 lit. c.
§ 20
Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy jeden z członków Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wytyczanie i uchwalanie głównych założeń programowych i finansowych Stowarzyszenia,
b) ustanawianie wysokości składek członkowskich,
c) dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia
d) wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia,
e) wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
f) zatwierdzanie regulaminów działania: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
g) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
h) rozstrzyganie odwołań członków Stowarzyszenia od postanowień Zarządu i Sądu Koleżeńskiego,
i) upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości, zaciągania pożyczek i zobowiązań Stowarzyszenia oraz załatwiania wszelkich aktów prawnych,
j) decydowanie o sprawach nie ujętych w statucie Stowarzyszenia,
k) postanowienie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 22
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności ½ liczby członków w pierwszym terminie, w drugim terminie w obecności co najmniej 20 członków, chyba że statut stanowi inaczej.
2. Uchwały dotyczące spraw – o których mowa w § 21 lit. g, h, i – wymagają większości kwalifikowanej 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
3. Dla dokonania zmian w statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest bezwzględna większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
4. Wybór organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
5. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 23
1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, statutowe zadania Stowarzyszenia realizuje Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i co najmniej jeden członek.
2. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale.
3. Prezesa i członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres pięcioletni.
4. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, zwykłą większością głosów.
5. Zakres działania Zarządu normuje statut Stowarzyszenia i regulamin działania Zarządu.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
a) bieżąca realizacja zadań Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich,
c) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
d) zwoływanie i przygotowywanie porządku obrad Walnych Zebrań Członków,
e) sporządzanie sprawozdań oraz projektów preliminarzy budżetowych,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
g) zawieranie wszelkich umów a także zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 21 lit. i,
h) załatwianie wszelkich spraw administracyjnych, w szczególności prowadzenie korespondencji, rachunkowości i ewidencji członków,
i) uchwalanie rocznych planów pracy,
j) postanowienie o wykluczeniu członków Stowarzyszenia.
§ 25
1. Stowarzyszenie reprezentują na zewnątrz prezes i jeden z wiceprezesów lub dwie inne osoby upoważnione przez Zarząd.
2. Korespondencję wychodzącą na zewnątrz podpisuje prezes, jeden z wiceprezesów lub sekretarz.
3. Zobowiązania majątkowe zaciągają i dokumenty podpisują: prezes lub jeden z wiceprezesów i skarbnik lub sekretarz.
§ 26
1. Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu i zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Z obrad Zarządu spisuje się protokoły.
3. Członek Zarządu, którego sprawa ma być rozpatrywana na posiedzeniu Zarządu, nie może brać udziału w głosowaniu dotyczącym tej sprawy.
Komisja Rewizyjna
§ 27
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z przewodniczącego i co najmniej dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres kadencji.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład żadnych organów wykonawczych Stowarzyszenia.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona członkowie.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
§ 28
1. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością finansową Zarządu Stowarzyszenia, przestrzeganiem przez Zarząd statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Komisja Rewizyjna ma obowiązek sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie dokumenty finansowe Stowarzyszenia, a w każdym czasie może dokonywać rewizji tych dokumentów.
3. Komisja Rewizyjna może żądać w każdej chwili od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna sporządza protokół z każdej przeprowadzonej kontroli.
5. Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zebraniu Członków kończącym kadencję, sprawozdanie z własnych czynności oraz stawia wniosek w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Sąd Koleżeński
§ 29
Do Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie wszelkich zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia na tle osobistym, zatargów między członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, zatargów między Zarządem i Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie zarzutów natury etycznej podnoszonych przeciwko członkom.
§ 30
1. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres kadencji.
2. Członkowie Sądu wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego.
3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków w trybie przewidzianym dla statutu.
4. Sądowi Koleżeńskiemu podlegają wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zebrania – za pośrednictwem prezesa Stowarzyszenia – w terminie 30 dni od ogłoszenia orzeczenia bądź doręczenia orzeczenia, jeśli zainteresowany nie był obecny na posiedzeniu.
§ 31
Sankcje Sądu Koleżeńskiego są następujące:
a) upomnienie,
b) ostrzeżenie,
c) nagana.
Oddziały Stowarzyszenia
§ 32
Oddział może być utworzony na wniosek nie mniej niż 10 członków zwyczajnych mieszkających na terenie danej miejscowości, powiatu lub regionu, po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia.
§ 33
Oddziały podlegają władzom Stowarzyszenia.
§ 34
Walne Zebranie Członków Oddziału jest ważne, gdy członkowie otrzymali zaproszenia wraz z porządkiem obrad na 14 dni przed jego terminem.
§ 35
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a) wybór Zarządu Oddziału w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezes skarbnik i co najmniej jeden członek,
b) uchwalenie programu działalności Oddziału,
c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Oddziału Stowarzyszenia.
§ 36
Do zadań Zarządu Oddziału należy:
a) przygotowanie i zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
b) przygotowanie programu działania na następny rok kalendarzowy i przedłożenie go do zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia,
c) prowadzenie działalności zgodnej ze statutem, a w szczególności realizacja celów Stowarzyszenia na obszarze działania Oddziału,
d) współpraca z Zarządem Stowarzyszenia.
Majątek Stowarzyszenia
§ 37
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn,
c) zapisów,
d) dochodów z majątku stowarzyszenia,
e) ofiarności publicznej,
f) dotacji,
g) inne wpływy i dochody.
§ 38
1. Zarząd Stowarzyszenia może dokonać nabycia lub zbycia nieruchomości dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków.
2. Dla ważności oświadczeń woli i pism w zakresie praw i obowiązków dotyczących zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób– prezesa lub wiceprezesa i skarbnika lub sekretarza.
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 39
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej ½ liczby członków.
2. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Likwidacyjnej, której zadaniem będzie uregulowanie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia i przekazanie pozostałych składników majątkowych podmiotom wskazanym przez Walne Zebranie Członków.

     KRS zatwierdził statut                                                 Zebranie Walne zatwierdziło statut
          02.2011r.                                                                                         08.12.2010r.